ภาพ กิจกรรม Doforgreen Trip @ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559