Member of doforgreen website (สมาชิกฐานข้อมูลกฎหมาย doforgreen)Consulting (บริการที่ปรึกษา)In-house training (อบรมภายในองค์กร)Compliance audit (ตรวจประเมินความสอดคล้อง)บริการแปลเอกสาร Safety Data Sheet (SDS)Pre-Audit (บริการตรวจประเมินก่อนการรับรอง)Others (อื่นๆ)

  ISO9001ISO14001ISO45001ISO31000ISO50001GMPHACCPISO22000FSSC 22000BRCISO/TS 16949

  ISO9001ISO14001ISO45001ISO31000ISO50001GMPHACCPISO22000FSSC 22000BRCISO/TS 16949

  ISO9001ISO14001ISO45001ISO31000ISO50001GMPHACCPISO22000FSSC 22000BRCISO/TS 16949

  Company name (บริษัท)*

  Tax ID Number (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)*

  Head Office (สำนักงานใหญ่)Branch (สาขา)

  Branch (สาขา)*

  Address (ที่อยู่)*

  Contact Person (ชื่อผู้ติดต่อ)*

  Position (ตำแหน่ง)

  Email*

  Tel. (เบอร์โทร)*

  Ext. (เบอร์ต่อ)

  Fax. (แฟกซ์)

  Scope/type of business (ขอบข่าย/ชนิดของธุรกิจ)*

  Total number of employees
  (จำนวนพนักงาน)*

  Number of site (s) for applying services
  (จำนวนสถานที่ที่ต้องการสมัครใช้บริการ)*

  Site address (es) (ที่อยู่สถานที่ที่ต้องการสมัครใช้บริการ)*


  Have your company ever been certified to any ISO system? If yes, please specify standard, scopes and name of certification body. บริษัทของท่านเคยได้รับการรับรองระบบ ISO หรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายที่ได้รับและชื่อผู้ให้การรับรอง

  How do you know about us?
  ท่านรู้จัก doforgreen จากสื่อใด?

  Are you the member of doforgreen.com website?
  คุณเป็นสมาชิกเว็บไซด์ doforgreen.com หรือไม่?YesNo

  If you need to get more information about doforgreen services and training in the future, please specify e-mail. หากท่านต้องการได้รับข้อมูลการบริการและการฝึกอบรมจาก doforgreen สามารถส่งไปที่ e-mail: