คุณสามารถสมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูลกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร, กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทางอีเมล

2.รอรับใบเสนอราคาทางอีเมล (ถ้ามี)

3.ชำระเงิน (ตามช่องทางที่กำหนด)

4.แจ้งยืนยันการชำระเงิน โดยคลิกเมนู แจ้งชำระเงิน

5.รอรับ user และ password ทางอีเมลภายใน 2 วันทำการ

6.เจ้าหน้าที่นำส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านทางไปรษณีย์ และลูกค้า (นิติบุคคล) ส่งใบหัก ณ ที่จ่าย ให้ทาง doforgreen ทางไปรษณีย์