• รับประกันคุณภาพคอร์ส เราจะสร้างจุดแข็งให้ผู้เข้าอบรม แต่ละหลักสูตรแยกตามกลุ่มที่ชัดเจน ไม่ว่าจะ

In-House หรือ Public Training มี workshop เข้าถึงผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาพิเศษเฉพาะแต่ละกลุ่ม เราไม่ได้ copy หัวข้อ หรือ เปลี่ยนชื่อบริษัท และสอนผู้เข้าอบรมแบบเดียวกันกับทุกบริษัททั่วไป เพราะเราเชื่อว่า ประสิทธิภาพในการดึงจุดเด่นของลูกค้า สำคัญมากกว่าการสอนหลักสูตรที่มีอยู่ให้เหมือนกันทุกบริษัท มั่นใจได้ว่าในโลกแห่งการแข่งขันนี้ เราจะทำให้ท่านแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างสบาย

  • เราจะต่อยอด out put ไม่ใช่พาท่านไปเริ่มต้นใหม่แน่นอน
  • รับประกันคุณภาพของ Trainers มีประสบการณ์มากมาย มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกฝน การปฎิบัติจริงเป็นอย่างมาก
  • ราคาย่อมเยา เมื่อเทียบกับรายอื่น ๆ และคุณภาพของหลักสูตรและผู้สอน (ลดพิเศษสำหรับสมาชิก)

 

In-House Training Courses (สมาชิกลด 10%)

(แนะนำ) แผนการฝึกอบรม Context-interested parties-risk- มาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหม่ (ISO 9001:2015) / มาตรฐาน ISO 14001 ฉบับใหม่ (ISO 14001:2015)

หลักสูตรฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน    
 ลำดับ  หลักสูตร  ระยะเวลาการสอน
(ชั่วโมง)
 1  SHE001-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่และลูกจ้างทั่วไป 6
 2  SHE002-หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 6
 3  SHE003-หลักสูตร 5ส เพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต 6
 4  SHE004 หลักสูตร การหยั่งรู้ระวังอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุ Kiken Yoshi Training (KYT) เพื่อการเพิ่มผลผลิต 6
 5  SHE005-หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยง (Job safety Analysis) 6
 6  SHE006-หลักสูตร การออกแบบสื่อด้านความปลอดภัย 6
 7  SHE007-หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน 6
 8  SHE008-หลักสูตร เทคนิคการดับเพลิงสำหรับทีมผจญเพลิง 6
 9  SHE010-หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟในสถานประกอบกิจการ (Fire Watch Man) 6
 10  SHE011-หลักสูตร การทางานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้ (Inhouse) 16
 11  SHE012-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 6
 12  SHE013-หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ ผู้ควบคุมปั้นจั่น (4 ผู้) 12
 13  SHE017-หลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี 6
 14  SHE018-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการป้องกันตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 6
 15  SHE019-หลักสูตร เทคนิคการขับรถยกอย่างความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 6
 16  SHE020-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งสินค้า 6
 17  SHE021-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการป้องกันอันตราย 6
 18  SHE022-หลักสูตร การบริหาร จัดการ กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน 6
 19  SHE023-หลักสูตร การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 6
 20  SHE024-หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วมและการประหยัดพลังงาน 6
21  SHE025-หลักสูตร Lock out & Tag out เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ 6
22  SHE026-หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน 6
23  SHE027-หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า 6
24  SHE028-หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำ การพูด การสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 6-12
25  SHE029-หลักสูตร เทคนิคการพูดและการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการเพิ่มผลผลิต 12
26  SHE030-หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 18
27  SHE031-หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 6
28  SHE032-หลักสูตร การยศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลผลิต 6
29  SHE033-หลักสูตร การป้องกันออฟฟิศซินโดรมในงานสำนักงาน 6
30  SHE034-หลักสูตร 4 STEP Thinking For Life Success 3-6
31  SHE035-หลักสูตร เทคนิคการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ 6-12
32 SHE036-หลักสูตร การป้องกันอันตรายในการทำงานและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 12
33  SHE037-หลักสูตร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าสถิตในกระบวนการผลิต 6
34  SHE038-หลักสูตร Talk show จิตสำนึกความปลอดภัย เกี่ยวกับสารเคมี 3-6
หัวข้อการฝึกอบรมภายใน จำนวนวัน วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
In-House Training course Day Objective of training
1. บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  ISO 14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส  มีความพร้อมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหารสิ่งแวดล้อม  และทราบถึงแนวทางการจัดทำ เอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลที่ควรเข้าอบรม : เนื้อหา  :
ผู้ที่สนใจและต้องการทราบแนวทางการปฏิบัติและการจัดทำ บริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงาน  ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป 1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง ของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2. แนวทางการจัดทำ ติดตาม ทบทวน บริบทองค์กร
3. แนวทางการระบุ ติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
5. การประเมินความเสี่ยง
6. แนวทางการปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
7. Workshop, Q&A
2. บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  ISO 9001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส  มีความพร้อมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหารคุณภาพ  และทราบถึงแนวทางการจัดทำ เอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลที่ควรเข้าอบรม : เนื้อหา  :
ผู้ที่สนใจและต้องการทราบแนวทางการปฏิบัติและการจัดทำ บริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงาน  ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป 1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
2. แนวทางการจัดทำ ติดตาม ทบทวน บริบทองค์กร
3. แนวทางการระบุ ติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
5. การประเมินความเสี่ยง
6. แนวทางการปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
7. Workshop, Q&A
3. บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  ISO 9001:2015 และ    ISO 14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส  มีความพร้อมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และทราบถึงแนวทางการจัดทำ เอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2015 และISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลที่ควรเข้าอบรม : เนื้อหา  :
ผู้ที่สนใจและต้องการทราบแนวทางการปฏิบัติและการจัดทำ บริบทองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงาน  ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป 1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริบท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2. แนวทางการจัดทำ ติดตาม ทบทวน บริบทองค์กร
3. แนวทางการระบุ ติดตาม ทบทวนเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
5. การประเมินความเสี่ยง
6. แนวทางการปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
7. Workshop, Q&A

(แนะนำ) แผนการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับใหม่ (ISO 9001:2015)

In-house Training plan for upgrading the quality management system complying with standard ISO 9001new version (ISO 9001:2015)

หัวข้อการฝึกอบรม จำนวนวัน วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
Training course Day Objective of training
1. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 ในฉบับปี 2015 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14001:2015 ซึ่งส่งผลให้ปฏิบัติมีประสิทธิผล
Change of standard requirements ISO 14001 in 2015 version This training course will help the trainee to understand the change of standard requirements ISO 14001 in new version 2015 and the trainee can implement complying the standard requirements effectively.
(คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพควรได้รับการฝึกอบรม)
(The steering committee of quality management system should be trained.)
2. ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ISO14001:2015 Standard Requirement interpretation This training course will help the trainee to understand the standard requirements of ISO14001:2015 and the trainee can implement complying the standard requirements.
(The steering committee of environmental management system should be trained.)
3. การบ่งชี้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการบ่งชี้ประเด็นสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
Environmental Aspect identification and impact  evaluation This training course will help the trainee understand how to identify the environmental aspect, evaluate its impact complying with standard requirements ISO14001:2004.
(The person who will be the leader of environmental aspect identification and evaluation in all department, should be trained.)
4. การจัดทำเอกสาร การปฎิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการจัดทำเอกสาร และการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
ISO14001:2015 Documentation and Implementation This training course will help the trainee understand how to prepare the document and also how to implement complying with the standard requirements ISO14001:2015.
(The steering committee of environmental management system should be trained.)
5. การจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
Environmental Legal Registration and Compliance Evaluation This training course will help the trainee to understand how to prepare the environmental legal registration and also how to evaluate the compliance evaluation of legal requirements to comply with ISO14001:2015.
(The person who is responsible for implement on the legal requirements, should be trained.)
6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Legal 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนด ISO14001:2015
(The person who is responsible for implementing on the legal requirements, should be trained.) This training course will help the trainee to understand the environmental legal requirements and how to implement complying with legal requirements and standard requirement ISO14001:2015.
7. การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 เพื่อเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ISO14001:2015 Environmental Internal Audit This training course will help the trainee to understand the method & technique of environmental internal audit complying with the standard requirements ISO14001:2015, they can conduct the internal audit effectively.
(The person who will be assigned to be the internal auditor, should be trained.)

(แนะนำ) แผนการฝึกอบรมเพื่อจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015

Training plan for implementing the environmental management system complying with standard requirements ISO14001:2015

หัวข้อการฝึกอบรม จำนวนวัน วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
Training course Day Objective of training
1. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 ในฉบับปี 2015 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14001:2015 ซึ่งส่งผลให้ปฏิบัติมีประสิทธิผล
Change of standard requirements ISO 14001 in 2015 version This training course will help the trainee to understand the change of standard requirements ISO 14001 in new version 2015 and the trainee can implement complying the standard requirements effectively.
(คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพควรได้รับการฝึกอบรม)
(The steering committee of quality management system should be trained.)
2. ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ISO14001:2015 Standard Requirement interpretation This training course will help the trainee to understand the standard requirements of ISO14001:2015 and the trainee can implement complying the standard requirements.
(The steering committee of environmental management system should be trained.)
3. การบ่งชี้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการบ่งชี้ประเด็นสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
Environmental Aspect identification and impact  evaluation This training course will help the trainee understand how to identify the environmental aspect, evaluate its impact complying with standard requirements ISO14001:2004.
(The person who will be the leader of environmental aspect identification and evaluation in all department, should be trained.)
4. การจัดทำเอกสาร การปฎิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการจัดทำเอกสาร และการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
ISO14001:2015 Documentation and Implementation This training course will help the trainee understand how to prepare the document and also how to implement complying with the standard requirements ISO14001:2015.
(The steering committee of environmental management system should be trained.)
5. การจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO14001:2015
Environmental Legal Registration and Compliance Evaluation This training course will help the trainee to understand how to prepare the environmental legal registration and also how to evaluate the compliance evaluation of legal requirements to comply with ISO14001:2015.
(The person who is responsible for implement on the legal requirements, should be trained.)
6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Legal 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนด ISO14001:2015
(The person who is responsible for implementing on the legal requirements, should be trained.) This training course will help the trainee to understand the environmental legal requirements and how to implement complying with legal requirements and standard requirement ISO14001:2015.
7. การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 เพื่อเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ISO14001:2015 Environmental Internal Audit This training course will help the trainee to understand the method & technique of environmental internal audit complying with the standard requirements ISO14001:2015, they can conduct the internal audit effectively.
(The person who will be assigned to be the internal auditor, should be trained.)

จำนวนผู้เข้าอบรม 20-50 ท่าน ยกเว้นสำหรับ คอร์ส Internal audit 20-30 ท่าน

ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง (ถ้ามี)

ได้ใบรับรองทุกคอร์ส ทุกท่านที่เข้าอบรม

สามารถปรับเปลี่ยนคอร์สได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด

In-House Training Courses (สมาชิกลดอีก 10%)

Course

No

Courses Days
OHS2 NEW>>อบรมข้อกำหนด ISO 45001:2018​ พร้อมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงISO 45001:2018 Requirements 2
OHS3 NEW>>ISO 45001:2018 Internal Audit 2
 OHS4 NEW>>Risk & Opportunity of ISO 45001:2018 1
 OHS5  NEW>>ISO 45001:2018 Requirements & Internal Audit  3

 

ISO 9001 – แผนการฝึกอบรมด้านคุณภาพ 

QN1 การตีความข้อกำหนดและการกำหนดบริบทขององค์กร มาตรฐาน ISO9001:2015
ISO9001:2015 Requirements Interpretation and Determing Contexts
2
QN2

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 ในฉบับปี 2015 และการจัดทำเอกสาร

Change of standard requirements ISO9001 in 2015 version and Documentation

1
QN3

การบริหารความเสี่ยง และ การวางแผนการเปลี่ยนแปลง ตามข้อกำหนด ISO9001:2015

Risk management and planning of change in ISO9001:2015

1
QN4

การจัดทำเอกสาร การปฎิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2015

ISO9001:2015 Documentation and Implementation

1
QN5

การตรวจติดตามภายในด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015

ISO9001:2015 Quality Internal Audit

2
COI-Q2 บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  ISO 9001:2015 2
Q1

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 ในฉบับปี 2015

Change in ISO9001:2015 Requirements

1
Q2 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 (KPI) 1
Q3 การรวบรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นหนึ่งเดียว 2
Q4 แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 1
Q5 การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ISO 9001, ISO 14001, TIS/ISO 45001 (IMS) 2
Q6 Why Why Why Analysis and 8D, Correction & corrective action and preventive action 1
Q7 แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใต้ ISO31000 1
Q8 GMP Introduction 1
Q9 HACCP Introduction 1
Q10 Introduction of GMP and HACCP 2
Q11 Interpretation of ISO 22000 Requirements 2
Q12 Interpretation of FSSC 22000 (Version 4) Requirements 2
Q13 Interpretation of BRC Requirements 2
Q14 GMP Internal audit 1
Q15 GMP/HACCP Internal audit 2
Q16 ISO 22000 Internal audit 2
Q17 FSSC 22000:2010 Internal audit 2
Q18 BRC Internal audit 2
Q19 HACCP Internal audit 2

 ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001

แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

COI-14 บริบทองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001:2015 2
COI-OH2 ISO 45001 Internal auditor 1
EN01

ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015

ISO14001:2015 Requirement interpretation

2
EN02

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001 ในฉบับปี 2015 และการจัดทำเอกสาร

Change of standard requirements ISO14001 in 2015 version and Documentation

1
EN03

การบ่งชี้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental Aspect identification and impact  evaluation

1
EN04

การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และการจัดทำ Life Cycle Analysis ตามข้อกำหนด ISO14001:2015

Risk & Change Management and Preparation of Life Cycle Analysis in ISO14001:2015

1
EN05

การจัดทำเอกสาร การปฎิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015

ISO14001:2015 Documentation and Implementation

1
EN06

การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015

ISO14001:2015 Environmental Internal Audit

2
EN07

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Environmental legal requirement

1
EN08

การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 45001

ISO 45001 Requirement Interpretation

2
EN09

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ISO 45001

Hazard identification and risk assessment ISO 45001

1
EN10

การตรวจประเมินภายใน ISO 45001

ISO 45001 Internal Audit

2
EN11

การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม

–  ISO14001:2015 และ ISO 45001

2
EN12

กฎหมายปลอดภัยกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety Legal

2
EN13

การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO50001:2011

ISO50001:2011 Requirement interpretation and Application

2
EN14

การประเมินประเด็นด้านพลังงาน

Energy aspect evaluation

1
EN15

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011

ISO50001:2011 Energy Internal Audit

2
EN16

กฎหมายการจัดการพลังงาน

Energy management Legal

1
SE6 หลักสูตรระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย (Water and Wastewater Treatment System) 1
SE10 Energy saving technique in Utility (e.g. Air conditioner, air compressor, lighting) 1

Integrated Course

COI-QE3 การตีความข้อกำหนด ISO9001:2015 & ISO14001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้ 3
COI-QE4 การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001:2015และสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 1

 แผนการฝึกอบรมด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

L1 การจัดเตรียมห้องพยาบาล และเทคนิคการบริหารจัดการห้องพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 1
L2 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 1
L3 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานพลาสติก 1
L4 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานเคมี 1
L5 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยาง 1
L6 หลักสูตร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย(หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท) 1
L11 คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 1
L12 ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย 1
L13 แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีในการทำงาน 1
L14 รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธีและหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม 2
L15 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย) 1
L16 กฎหมายและมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตย์ 1
L17 กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 1
L18 กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 1
L19 กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 1
L20 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอาหาร 1

IATF 16949:2016 QUALITY MANAGEMENT FOR AUTOMOTIVE 

1

NEW>>การปรับปรุงระบบเพื่อเข้าสู่ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016

(Upgrade to IATF 16949:2016 Requirements)

2
2 NEW>>IATF 16949:2016 Internal Audit 2
3 NEW>>IATF 16949:2016 + workshop 3
4 NEW>>หลักสูตรการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการสำหรับ IATF16949:2016  (STATISTICAL PROCESS CONTROL for IATF 16949:2016) 2
5 หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS : MSA) 2
6

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

Advance Products Quality Planning (APQP)

1
7

การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

Production Part Approval Process (PPAP)

1
8 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 1
9

การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ

FMEA Requirement and Implementation Training Course

2
10 NEW>>IATF 16949:2016 Introduction Core Tools 2
11 NEW>>IATF 16949:2016 Core Tools (All) 7

Consultancy 

1 NEW>>Consult ISO 45001:2018 แพ๊คเกจที่ปรึกษา ช่วยปรับปรุงระบบ  14 วัน 14
2 NEW>>Upgrading to ISO 9001 for SME (10 mandays) สำหรับลูกค้า ISO9001:2008 ต้องการ upgrade เป็น version 2015 **ฉบับเต็มรูปแบบ 10
3 NEW>>Upgrading to ISO 14001 for SME (10 mandays) สำหรับลูกค้า ISO1401:2004 ต้องการ upgrade เป็น version 2015 **ฉบับเต็มรูปแบบ 10
4 Quality Management System ( ISO9001:2015) Implementation Project plan (6 Months) สำหรับลูกค้าใหม่ 14
5 Quality and Environmental Management System ( ISO9001: 2015 and ISO14001:2015) 22
Implementation Project plan (6 Months)
สำหรับลูกค้าใหม่ ต้องการที่ปรึกษา 2 ระบบรวมกัน (ISO9001+ISO14001)
6 Upgrading to ISO9001:2015 and Initial implementation ISO14001:2015 Project plan (6 Months) 18
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการที่ปรึกษาทำระบบ  ISO14001 และ upgrade ISO9001
7 Quality Management System ISO 13485:2003 Project plan (5 month plan) 14
8 Environmental Management System ( ISO14001:2015) Implementation Project plan (6 Months) 14
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยทำระบบมาก่อน
9 Environmental Management System ( ISO14001:2015) Implementation Project plan (6 Months) 12
สำหรับลูกค้า ISO14001 ที่มีระบบ ISO9001 อยู่แล้ว
10 Occupational Health & Safety and safety Management System (ISO 45001 and ISO14001:2015) Implementation Project plan (6 Months) 22
11 Occupation Health and Safety  Management System ISO 45001 Implementation Project plan 14
(6 months plan)
12 Quality Management System IATF 16949:2016 Implementation Project plan 17
13 GMP/HACCP 12
No Course (Inhouse Training) Day
1 การบริหารจัดการวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 1
2 ติวเข้มสอบบุคคลากรเฉพาะ (บฉ.) 1
3 เจาะลึก IMDG Code เพื่อผู้ปฏิบัติงาน Logistics (International Maritime Dangerous Goods Code) 2
4 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าอันตรายในประเทศไทย 1
DIW
PAT
IMDG Code

 

งานบริการ
จัดทำใบอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเมินความเสี่ยง สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย พร้อมแนะนำวิธีการจัดเก็บให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
งานแปลเอกสาร Safety Data Sheet ในฟอร์ม สอ.1